Váš nákup

  • v košíku máte: 0 ks zboží
  • celkem za: 0 Kč
jít do košíku zaplatit

Login

?

Kontakty

  • tel: +420 326 377 707
  • tel2: +420 602 646 435
  • info@doplnkyprokaravany.cz
  • www.karavany-doplnky.cz
další kontakty

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti CARAVAN Plus s.r.o.

platné od 20.09.2012


 

Preambule

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě nacházejícího se na webové adrese: www.karavany-doplnky.cz (dále jen „internetové stránky prodávajícího").

Provozovatelem výše uvedeného internetového obchodu je obchodní společnost CARAVAN Plus s.r.o., IČ: 289 37 465, se sídlem v Praze 7, Holešovice, Bubenská 1536/43, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154333 ( dále jako „prodávající"). Adresa provozovny (pro osobní odběr zboží, reklamace, odstoupení) zní: Pražská 298 (areál AMZ hala č. 40), 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím a je nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy se uzavírají zcela v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (definice viz níže), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně potřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), oba v platném a účinném znění, jakožto i souvisejícími předpisy. Je-li smluvní stranou podnikatel (definice viz níže), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), v platném a účinném znění, jakožto i souvisejícími předpisy.

I.

Úvodní ustanovení

Prodávající je tou smluvní stranou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Kupující je druhou smluvní stranou kupní smlouvy odlišnou od prodávajícího. Kupující může být spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je osoba zaspaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.

Termínem „Zboží" nebo „Věc" se rozumí veškeré výrobky, jež prodávající prodává v rámci své podnikatelské činnosti a jejichž výčet je uveden na internetových stránkách prodávajícího.

II.

Uzavírání kupní smlouvy

Umístěním nabídky prodeje zboží na svých internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít smlouvu na nabízené zboží, a to za v těchto obchodních podmínkách uvedených podmínek.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kteréžto jsou vymezeny kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

Cena zboží, které je nabízeno na internetových stránkách prodávajícího, je konečná (tedy i včetně daně z přidané hodnoty (DPH), nebo jiných případných poplatků). Uvedené se ovšem netýká tzv. distribučního poplatku (tedy poplatku za dopravu zboží - viz dále). Případné akční ceny pak platí pouze po určenou dobu či do vyprodání zásob.

Objednávky může kupující na předmětných internetových stránkách prodávajícího činit nepřetržitě.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího způsobem upřesněným v dodacích podmínkách prodávajícího (níže v čl. V.uvedených). Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému.

Kupující je povinen pravdivě vyplnit všechny údaje v objednávkovém formuláři označené jako povinné. Uvedení nepravdivých nebo neúplných informacích opravňuje prodávajícího stornovat objednávku kupujícího a nepokračovat v jejím vyřízení bez náhrady. Případné škody vzniklé prodávajícímu či kupujícímu jdou v takovém případě zcela na vrub kupujícího.

Po přijetí závazné objednávky prodávajícím je kupující povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, která mu byla sdělena před odesláním zboží a je rovněž uvedena na přiložené faktuře. Prodávající je majitelem zboží do doby úplného zaplacení ceny zboží dobírkou nebo bankovním převodem (typ platby se stanoví v objednávce zboží, tedy při jejím vyplňování na internetových stránkách prodávajícího).

Kupující je povinen při přebírání dodané zboží prohlédnout a v případě zjištění poškození obalu, či jiné nesrovnalosti, je povinen za přítomnosti a součinnosti dopravce zboží o tomto poškození či jiné nesrovnalosti provést zápis. Kupující má v takovém případě zároveň právo zboží s poškozeným obalem odmítnout a požadovat dodávku zboží bezvadného. Pokud však kupující zboží s poškozeným obalem převezme a zápis výše v tomto odstavci uvedený nesepíše, nebude mu uznáno právo na případnou reklamaci zboží, pokud by se tato reklamace vztahovala k poškození způsobenému poškozením obalu, či k jiné nesrovnalosti, o níž kupující věděl při přebírání zboží.

V případě zjištění poškození zboží způsobené dopravou (či snad zjištění poškození zboží, které bylo již s tímto poškozením odesláno kupujícímu) je kupující povinen o tom informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující den po převzetí zboží. Po této době nebude reklamace takovéto vady zboží uznána, ledaže by kupující prokázal, že vadu (poškození) zboží nemohl dříve odhalit, a že bylo zboží s touto vadou již kupujícímu doručeno.

IV.

Ochrana osobních dat

Pro administrativní komunikaci musí prodávající znát některá osobní data kupujícího. Tato data prodávající považuje za důvěrná, chrání je a neposkytuje třetím osobám s výjimkou okolností souvisejících s distribucí či platebním stykem, pokud se bude jednat o objednané zboží. Při zpravování osobních údajů plní prodávající povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Využitím internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním jeho dat. Kupující může být také informován o novinkách e-mailem nebo telefonicky. Pokud se kupující nadále rozhodne, že tyto informace nechce dostávat, kontaktuje prodávajícího a bude odebrán z databáze shromažďovaných osob.

V.

Platební a dodací podmínky

Při vytváření objednávky zboží na internetových stránkách prodávajícího zadává kupující i způsob dodání zboží. Způsob dodání zboží a distribuční poplatek, který se připočítává k ceně zboží uvedené na internetových stránkách prodávajícího, se řídí následující tabulkou:

Platba zboží předem, a to převodem:

-          doručení prostřednictvím České pošty - platba převodem:  distribuční poplatek 150,- Kč

-          doručení prostřednictvím PPL (poskytovatel zásilkových služeb) - platba převodem: distribuční poplatek 130,- Kč

-          doprava na Slovensko a do jiných států EU - platba převodem: distribuční poplatek 500,- Kč

Platba  zboží při převzetí zásilky:

-          doručení prostřednictvím České pošty - platba na dobírku: distribuční poplatek 200,- Kč

-          doručení prostřednictvím PPL (poskytovatel zásilkových služeb) - platba na dobírku: distribuční poplatek 180,- Kč

-          doprava na Slovensko a do jiných států EU - platba na dobírku: distribuční poplatek 500,- Kč

-          osobní odběr na adrese Pražská 298 (areál AMZ hala č.40), 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - platba v hotovosti: distribuční poplatek 0,- Kč

Shora uvedené výše distribučního poplatku se vztahují na standardní objednávky (z hlediska počtu odeslaných balíků, z hlediska rozměrnosti zboží či jeho ceny).

Výši distribučního poplatku v případě objednávek nestandardních, tedy těch, u kterých bude zasíláno vícero balíků či těch, kdy zboží bude mít větší rozměry, nebo takových, kdy cena zboží přesáhne určitou výši (obvykle 50.000,- Kč; závislost na ceně je uváděna z důvodu nutnosti připojištění přepravy zboží) určí prodávající po dohodě s kupujícím částkou od výše uvedené tabulky odlišnou.

Prodávající je vždy povinen kupujícího na nestandardní objednávku upozornit a výši distribučního poplatku s ním projednat. Prodávající nemůže požadovat po kupujícím zaplacení vyššího distribučního poplatku, než je ve výše uvedené tabulce uvedeno, pokud není tento vyšší distribuční poplatek s kupujícím projednán a tímto také schválen.

VI.

Reklamace

Je-li kupujícím podnikatel, platí, že i reklamace se řídí obchodním zákoníkem a souvisejícími předpisy. Je-li kupujícím spotřebitel, postupuje se podle občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, vč. souvisejících předpisů.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Záruční doba je stanovena právním řádem České republiky.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takovýto postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady pro opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na následující adrese:

CARAVAN Plus s.r.o.

Pražská 298 (areál AMZ hala č.40)

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení  opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Reklamaci zboží prodávající vyřídí do třiceti pracovních dnů. Po vyřízení reklamace bude kupující upozorněn telefonicky nebo e-mailem na ukončení reklamace. Kupující je povinen převzít zboží zpět nejpozději do třiceti pracovních dnů od vyrozumění, po uplynutí této doby mu bude účtován poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý den následující po vypršení uvedené měsíční lhůty, a to až do vyzvednutí zboží.

Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, mám prodávající právo věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty (přesahující částku 3.000,- Kč), prodávající o zamýšleném prodeji kupujícího předem vyrozumí a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu (cca 14 dní) k vyzvednutí věci.

Dojde-li k prodání nevyzvednuté  věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek z prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje, pokud toto právo na výtěžek z prodeje kupující u prodávajícího uplatní.

Kupující je povinen spolu s vadným zbožím dodat veškerou dokumentaci, originální balení a dopis, ve kterém bude vada podrobně a srozumitelně popsána tak, aby nemohla vzniknout pochybnost či záměna s vadou odlišnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením s věcí.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly apod.

VII

Odstoupení od smlouvy

Pro případ, kdy odstupujícím, je spotřebitel, platí následující.

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (tedy i prostřednictvím internetových stránek prodávajícího), má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se  spotřebitel rozhodne využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

V případě, že prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle ustanovení § 53 odstavců 4 a 6 občanského zákoníku (viz níže), činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění.

Informacemi, které je nutno podle ust. §53 odst. 4 občanského zákoníku poskytnout kupujícímu před uzavřením smlouvy, jsou:

a)      obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,

b)      údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,

c)       název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

d)      cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

e)      náklady na dodání,

f)       způsob platby, dodání nebo plnění,

g)      poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,

h)      náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

i)        doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veřejný přístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací.

Informacemi, které je nutno podle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku poskytnout kupujícímu před plněním, jsou:

a)      obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,

b)      informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy

c)       informace o službách po prodeji a zárukách,

d)      podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.

 

Odstoupení a zboží zašle kupující na adresu:

CARAVAN Plus s.r.o.

Pražská 298 (areál AMZ hala č.40)

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zboží kupující spotřebitel vrací úplné, včetně veškeré dokumentace, nepoškozené, neopotřebované, nezašpiněné, pokud bude možno, tak včetně originálního obalu, tedy ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající kupní cenu, kterou kupujícímu je povinen vrátit, snížit o částku reflektující míru poškození, kompletnosti apod.

Kupní cena za vrácené zboží bude kupujícímu spotřebiteli vrácena do 30 dnů od odstoupení.

Odstoupení doručí kupující prodávajícímu na výše v tomto článku obchodních podmínek zvedenou adresu prodávajícího, a to spolu s přiloženým průvodním dopisem, potažmo také s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, což není nutné, pokud se jedná o odstoupení, na které má spotřebitel právo i bez udání důvodu (viz výše), s číslem objednávky či příslušného dokladu, který obdržel společně se zbožím a dále také s uvedeným číslem bankovního účtu nebo s deklarací, že si částku odebere v hotovosti, nebo že ji využije pro další nákup.

Jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy podle ust. § 53 odts. 7 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se dopouští bezdůvodného obohacení.

Pro případ, kdy odstupujícím je podnikatel, postupuje se podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku (především ust. § 436 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník).

Výprodejové zboží : Některé zboží nabízené v kategorii "výprodejové zboží" bylo vystaveno v showroomu a může vykazovat drobné vady, které nebrání provozu věci.

Crazy Week : Některé zboží nabízené v kategorii "Crazy Week" bylo vystaveno v showroomu a může vykazovat drobné vady, které nebrání provozu věci.

V Praze dne 20.09.2012

 


Vážení zákazníci,

 

upozorňujeme, že fotografie u zboží jsou pouze ilustrační, dále si vyhrazujeme právo na chyby v internetovém obchodě.

Dále upozorňujeme, že vzhledem k šíři našeho sortimentu nejsme schopni zajistit k veškerému zboží český návod. Návody jsou ovšem k dispozici v anglickém a německém jazyce.